ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตบอลสำหรับการประเมินสมรรถภาพด้านแอโรบิค ในนักกีฬาระดับสมัครเล่น