อิทธิพลของแพลงก์ตอนพืชและไซยาโนแบคทีเรียที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในระบบบ่อผึ่ง

Publish Year International Conference 3
2016 inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวมัลลิกา ศรีชมภู, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential Impact of UV on Blooming Cyanobacteria toward Herbivore Fishes in Phetchaburi Municipal Wastewater Treatment System, Thailand", The 18th International Conference on Environment and Water Resource Management, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2015 exมัลลิกา ศรีชมภู, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exตวงพร อินทจักร, exชรินทิพย์ เชยหอม, "Abundance of Cyanobacteria Contamination Affecting on Herbivore Fishes as Phytoplankton Controlling in Balancing Aquatic Ecosystems of Oxidation Ponds for Petchaburi Municipal Wastewater Treatment", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชรพงษ์ วาระรัมย์, exนพวรรณ เสมวิมล, exอรทัย เชื้อวงษ์, exธนวัฒน์ จินจารักษ์, ex Charintip Choeihom, "Available UV Killing Pathogenic Bacterial in Oxidation Ponds for Community Wastewater Treatment Through The King's Royally Initiative Nature-By-Nature Process", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย