ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร เฟส 2: การปรับปรุงคุณภาพน้ำพริกปลาสมุนไพร