ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์

Publish Year International Journal 6
2015 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exRungluk Kaewwichian, "The diversity of culturable yeasts in the phylloplaneof rice in Thailand", Annals of Microbiology , ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 667-675
2015 exนายภูมิน นุตรทัต, exนางสาววีรวรรณ อ่ำศรี, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Indole-3-acetic acid production by newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenum", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 1-9
2014 exKaewwichian, R., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Nakazawaea siamensis f.a., sp. nov., a yeast species isolated from phylloplane", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ PART 1, มกราคม 2014, หน้า 266-270
2014 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKaewwichian, R, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exKawasaki, H, "Diversity of culturable yeasts in phylloplane of sugarcane in Thailand and their capability to produce indole-3-acetic acid", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2014, หน้า 1785-1796
2014 exSurussawadee, Janjira, exKhunnamwong, Pannida, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Papiliotrema siamense f.a., sp nov., a yeast species isolated from plant leaves", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 3058-3062
2014 exPannida Khunnamwong, exJanjira Surussawadee, exSasitorn Jindamorakot , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Wickerhamiella siamensis f.a., sp. nov., anendophytic and epiphytic yeast species isolatedfrom sugar cane leaf", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014, หน้า 3849-3855