การใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์เพื่อศึกษาโครงสร้างของไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย