โครงการศึกษาผลสำเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง

Publish Year National Journal 2
2016 exธวัลหทัย บุณยรัตนเสวี, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าการอนุรักษ์พืชหายากและพืชเฉพาะถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงของประเทศไทย", วารสารสมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 15, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
2016 exชลทิชา จันทร์แจ่ม, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าคุณลักษณะกาแฟคั่วบดที่ผลิตเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, exปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, exสมพร อิศวิลานนท์, "การศึกษาผลสำเร็จงานวิจัยต่อการพัฒนาพื้นที่สูง", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 3 กันยายน 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย