ความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

  • inนางณัฐินี ชุติมันตพงศ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์