การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในรายวิชาการจัดการทางการตลาด