การศึกษาประสิทธิภาพอนุภาคนาโนในการพัฒนาวัคซีนโรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสัตว์ปีก