การพัฒนาเครื่องมือช่วยวิเคราะห์กริยาเรียงตามทฤษฎีไวยากรณ์การก