การศึกษาผลของยางขณะเก็บเกี่ยวผลมะม่วงกับการต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสและขั้วผลเน่า

Publish Year National Journal 1
2017 exนายจิรเวช โพธิ์อุบล, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดของเปลือกมะละกอ ต่อการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 97-100
Publish Year National Conference 2
2017 exนายจิรเวช โพธิ์อุบล, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดของเปลือกมะละกอต่อการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exจิรเวช โพธิ์อุบล, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย