การศึกษา pathotype ของเชื้อรา Colletotrichum species ที่แยกจากผลกาแฟ

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, "การจำแนกเชื้อรา Colletotrichum species สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกาแฟ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 133-136
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, "การจำแนกเชื้อรา Colletotrichum species สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกาแฟ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย