การประเมินพันธุกรรมของพ่อแม่และลูกผสมคัดเลือกพันธุ์ดีจากการผสมข้ามชนิดพืชในสกุล Jatropha โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอจำเพาะกับชนิดที่พัฒนา และการศึกษา retrotransposons ในจีโนม