การศึกษาเชิงทดลองการจุดติดไฟแบบสพอนเทเนียสของวัสดุ

Publish Year National Conference 1
2015 exพงษ์ศักดิ พงษ์สัมณะ, inดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองการลุกไหม้ได้เองของกากอ้อย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย