การศึกษาการอพยพออกจากอาคารวิศวกรรมเครื่องกลด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข