การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ระหว่างวิธีเครือข่ายเบย์เซียนและวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์สำหรับราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในประเทศไทย

Publish Year National Journal 2
2021 exกัญญาณัฐ สุระเรืองชัย, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพยากรณ์มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 82-89
2015 exเมธินี กวินภาส, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการพยากรณ์ระหว่างวิธีเครือข่ายเบย์เซียนและวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนเเชียลสำหรับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 203-211