การเปรียบเทียบผลของการผลิตก๊าซชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exPalotai Priomkraipak, exPhakamas Tamthirat, exApisit Manitsorasak, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exThierry Tran, "Biogas reduces the carbon footprint of cassava starch: a comparative assessment with fuel oil", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 134, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 539-546
Publish Year International Conference 2
2014 exThierry Tran, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exPalotai Piromkraipak, exPhakamas Tamthirat, exApisit Manitsorasak, exKlanarong Sriroth, "Biogas reduces the carbon footprint of cassava starch:A comparative assessment with fuel oil", International conference on green and sustainable innovation 2014 and LCA Agri-Food Asia 2014, 22 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exP. Tamthirat, exT. Tran, exR. Tongpool, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Water usage in relation to water availability for cassava starch production in Thailand", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exPalotai Piromkraipak, exThierry Tran, exWarinthorn Songkasiri, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "A Lifecycle Assessment (LCA) of cassava starch production in central Thailand", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย