การใช้MCNPเพื่อพิสูจน์จุดในภาพถ่ายเอกเรย์โดยแผ่นบันทึกภาพ