การกำจัดสีในน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ถ่านกัมมันต์เคลือบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก