ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ต่อ SMEs ไทย: วิเคราะห์ผ่านแบบจำลองคำนซรดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SAM and SAM-based CGE Modeling for Thailand’s SMEs", 2015 International Symposium on Economics and Social Science, 22 - 24 กรกฎาคม 2015, Tokyo ญี่ปุ่น