ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา

Publish Year National Journal 1
2016 exอดิศักดิ์ เข็มทอง, inดร.สันติยา เอกอัคร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของมลภาวะจากนิคมอุตสาหกรรมต่อราคาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว: กรณีศึกษาในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง", วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 159-168
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.สันติยา เอกอัคร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย