การศึกษาความเป็นไปได้ของการเคลื่อนย้ายแรงงานแพทย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : กรณีศึกษาประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย