ผลของ Amasil NA ต่อการเจริญเติบโต การรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exPhitsanu Rorkwiree, exWara Taparhudee, "Effect of Dietary Organic Acids and Astaxanthin on Growth, Survival and Tolerance to Vibrio Infection in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Kasetsart University Fisheries research bulletin, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 16-27