การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์: กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year National Conference 1
2017 exประภานุช วรรณรังศรี , inดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสปาและนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเมืองพัทยา", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย