การศึกษาผลกระทบอัตราการหมุนเวียนต่อความมั่งคั่งผู้ถือหุ้น กรณีศึกษาใหม่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย