การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชนบทผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนิสิตสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์