อุปกรณ์การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในระดับห้องปฏิบัติการสำหรับการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลว

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rice cooking using ohmic heating: Determination of electricalconductivity, water diffusion and cooking energy", Journal of Food Engineering, ปีที่ 192, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1-10