ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทชนิดเอนโดไฟท์จากอ้อยและสมบัติการยับยั้งการเกิดโรคใบแห้ง ปีที่2

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล, "Potentiality of Endophytic Actinomycetes Isolated from Sugar Cane", KMITL Science and Technology Journal, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 88-97
Publish Year National Conference 1
2015 exผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล, exน.ส.นันทพร เดชวัน, inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของแอคติโนมัยสีทชนิดเอนโดไฟท์จากอ้อย", การประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP Congress III), 9 - 11 มีนาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย