รูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อลดการเสื่อมถอยของสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

Publish Year National Journal 2
2017 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกษม นครเขตต์, "ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายแบบผสมผสานต่อระดับกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายผู้สูงอายุ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 277-289
2015 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนจัดกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 38-49
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exจงกลนี จันทรศิริ, exPaiboon K., exชญานิฐ ลือวานิช, exเกษม นครเขตต์, "relationship between muscle strength, balance and fall risk in Thai Community-Living Older adults", 2nd international conference ob physical education , health and sport, 2 - 5 กันยายน 2016, Cagayan de oro สาธารณรัฐฟิลิปปินส์