โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, inนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, อาจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, exเกษม นครเขตต์, exAndre Seabra, exJoana Carvalho, "Associations between Physical Activity, Functional Fitness, and Mental Health among Older Adults in Nakornpathom, Thailand", Asian journal of Exercise and sport science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 25-35
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exทัศนีย เอกวานิช, exชญานิศ ลือวานิช, "กิจกรรมทางกายมีผลกระทบต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้สูงอายุจริงหรือ?", วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exอัจฉริยา กษิยะพัธ, exเกษม นครเขตต์, "ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเนือยนิ่งและอัตราเสี่ยงการเผาผลาญพลังงานของผู้สูงอายุไทย", Enhancing the Quality of Services in Physical Education, Health and Sport for a Better Future, 17 - 18 สิงหาคม 2015, เซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2015 exทัศนีย เอกวานิช, ex ชญานิศ ลือวานิช, inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exณภาส์ณัฐ อุดี, exชญา ณ สงขลา, "ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางกายกับความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้สูงอายุเกิดขึ้นจริงหรือ?กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครภูเก็ต", การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 5-7 สิงหาคม 2558. กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข., 5 - 7 สิงหาคม 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)