ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกลไก และสัดส่วนร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กรณีศึกษานักเรียนโควตาพิเศษ 30 จังหวัด