การลดของเสียในกระบวนการฉีดสายไฟรถยนต์ด้วยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล

Publish Year National Conference 1
2014 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย รัฐวุฒิ เพ็ชรแก้ว, "การลดของเสียในกระบวนการฉีดสายไฟรถยนต์ด้วยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2557, 30 - 31 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย