การตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโรคพืชโดยเทคนิคเฉพาะด้าน