การศึกษาการตรวจสอบปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วยโดยวิธี VIS/NIR Spectroscopy