การใช้วิธีแบบกลุ่มอนุภาคจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายโอเอสพีเอฟ

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การใช้วิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาคจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายโอเอสพีเอฟ", วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 43-52