การศึกษาคุณภาพน้ำและเชื้อดื้อยาในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exViriyarumpa, S., exParnkamnhoed, C., "Cross-sectional study of E-coli, Salmonella and its antibiotic resistant in drinking water, cloacal swab and feces in poultry farm in Thailand", TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH, ปีที่ 20, กันยายน 2015, หน้า 288-289
Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "ชนิดความหลากหลายและความไวยาของเชื้อ Staphylococcus ที่แยกได้จากมูลไก่เนื้อในบางฟาร์ม ประเทศไทย", วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 44-55
Publish Year International Conference 3
2018 exL.D. Lawwyne, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and Antimicrobial Resistance of Escherichia coli and Salmonella spp. Isolated from Poultry Drinking Water and Cloacal Swab Compared of Two Regions in Thailand", IMED 2018 • Vienna, Austria • November 9-12, 2018 International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance , 9 - 12 พฤศจิกายน 2018, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2016 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthakarn Foythong, exNawapat Intaracha, exNareerat Songdechakraiwut, exPanumard Khamkan, exWorrawan Nuntawas, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Virulence Factors F18 and STaPplay a Major Role in ?-hemolytic E. coliIsolated from Diarrheal Piglets in Nakhon Pathom Province, Thailand", International Conference on veterinary Science 2016, 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, "Cross-sectional study of E. coli, Salmonella and its antibiotic resistant in drinking water, cloacal swab and feces in poultry farm in Thailand", 9th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH), 6 - 10 กันยายน 2015, Basel สมาพันธรัฐสวิส