การออกแบบและสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดใหม่เพื่อใช้ในการผลิตพอลิแลกไทด์และโคพอลิเมอร์ที่มีพอลิแลกไทด์เป็นองค์ประกอบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ