การประยุกต์ใช้มิเตอร์อัจฉริยะสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิญญู นิ่มสุวรรณ, "Using Outage Costs and the Pareto principle in Smart Meter Installation Planning: a Case Study of PEA in Thailand", the 2014 International Conference on Renewable Energy Technologies (ICRET 2014), 7 - 8 พฤศจิกายน 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง