การศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เทศบาลนครภูเก็ต