การศึกษาการเตรียมอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์จากรำข้าวสายพันธุ์ไทยที่มีปริมาณอะราบิโนไซแลนสูงโดยการใช้เอนไซม์

Publish Year National Conference 1
2018 exนางสาว ภัสสรา นาคพงษ์, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Arabinoxylans Preparation from Commercially Defatted Rice Bran with Two Different Extraction Methods", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย