การพ่ัฒนาวัสดุชีวภาพของอนุภาคแม่เหล็กร่วมกับไคโตซานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนพยาธิสภาพบริเวณเนื้อร้ายและสนามแม่เหล็กเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวส่งยารักษามะเร็ง