ทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในทศวรรษหน้า

Publish Year National Conference 3
2017 exกัลยา ด้วงลา, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 9 มิถุนายน 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exชไมพร ศรีรัตต์ , inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี: กรณีศึกษา พนักงานในอุตสาหกรรมผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง", 2nd National and International Conference on Education Research and Social Development, 29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอนันธิดา สุรังสี, inนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของรูปแบบภาวะผู้นำและความพึงพอใจในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับกลาง โรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5, 3 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย