โครงการพัฒนาคลังพัสดุต้นแบบ Modern Warehouse โดยนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาใช้งานร่วมกับ Warehouse Management

Publish Year International Conference 1
2015 exGoragod Pongthanisorn, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRaksit Chutipakdeevong, "The Development of Wireless Mesh Network on Embedded System using STM32F4 and MSP430F2618 Board base on RIP Protocol", ICESIT 2015 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology, 10 - 21 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย