ผลของโปรตีนจากเมือกหอยทากต่อการชักนำการตายในเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยง