โครงการศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจการเกษตรและความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ทดแทนสินค้าเกษตรดั้งเดิม