โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)กิจกรรม: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Data Sharing Service Platform)