การเปรียบเทียบความแตกต่างของสารสกัดโปรตีนเพื่อใช้ในการศึกษาสารก่อภูมิแพ้จากกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

Publish Year International Journal 1
2015 exSrinroch, Chutima, exSrisomsap, Chantragan, exChokchaichamnankit, Daranee, exPunyarit, Phaibul, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification of novel allergen in edible insect, Gryllus bimaculatus and its cross-reactivity with Macrobrachium spp. allergens", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 184, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 160-166
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. ชุติมา ศรินโรจน์, exดร.จันทกานต์ (ศรีสมทรัพย์) พิภพมงคล, exน.ส. ดารณี โชคชัยชำนาญกิจ, exพลตรี รศ. นพ. ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์, "Effect of Food Thermal Processing on Allergenicity Proteins in Bombay Locust (Patanga succincta)", “2nd International Conference on Chemical and Food Engineering” (ICCFE 2015), 6 - 7 เมษายน 2015, เกียวโต ญี่ปุ่น
2014 exชุติมา ศรินโรจน์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChantragan Srisomsap, exPhaibul Punyarit, "Comparison the buffers to extraction proteins for studying allergens from Macrobrachium rosenbergii (giant freshwater prawn)", The 1st International Conference on Applied Science, Technology and Management (ASTeM 2014), 23 - 25 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย