การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมต่อความถูกต้องของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exอภิรัฐ จันทลักษณ์, inนายเอนก สุขเจริญ, "การวัดความพรุนโดยใช้อัตราการลดลงของความดันภายใต้สภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16, 17 - 19 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย