การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ำโดยถังหมักชีวภาพแบบแพคเบด


แสดงความคิดเห็น

(0)