การพัฒนาตัวแปรสุ่ม Negative Binomial Erlang

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ , inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The zero-inflated negative Binomial-Erlang distribution: An application to highly pathogenic avian influenza H5N1 in Thailand ", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1428-1436
2014 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศิริพร คงรอด, "The negative binomial-Erlang distribution with applications", International Journal of Pure and Applied Mathematics , ปีที่ 92, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2014, หน้า 389-401
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exRujira Bodhisuwan, exChookait Pudprommarat, exLuckhana Saothayanun, "Zero-truncated negative binomial - Erlang distribution", THE 13TH IMT-GT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, STATISTICS AND THEIR APPLICATIONS (ICMSA2017) , 4 - 7 ธันวาคม 2017, Kedah มาเลเซีย
2015 exSiriporn Samutwachirawong, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Maximum likelihood estimation of the negative binomial-Erlang distribution", International Conference on Applied Statistics 2015, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, เมืองพัทยา อ.เมือง จ.ชลบุรี